REVIZE SPALINOVÝCH CEST

Kdy je NUTNÉ revizi spalinových cest provést?

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

e) po komínovém požáru

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Často se setkávám se s tím, že realizované spalinové cesty mají spoustu závad, které se jen stěží a mnohdy za zvýšených nákladů těžce odstraňují nebo již odstranit nejdou . Revizní zpráva spalinové cesty je pak vydána negativní , tzn. "NEVYHOVUJE" . Vydáním revizní zprávy spalinové cesty přebírám zodpovědnost za její funkčnost a bezpečnost (včetně požární bezpečnosti) a rovněž za to, že spalinová cesta odpovídá normovým hodnotám.

V žádném případě nelze schválit vše , co si kdo postaví . Nic proti stavbám svépomocí nebo pomocí rádoby  "odborníků". Zde je však potřeba připomenout , že zákony, normy, vyhlášky a návody platí pro všechny stejně . 

Ustanovení zákona 320/2016 Sb.,par.46 je dokonce uložena povinnost hlásit zjištěné nedostatky, které ohrožují zdraví , život nebo majetek osob a ty,které nelze odstranit na místě, tak neprodleně , nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost , písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru . V případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu , je třeba oznámit tyto skutečnosti příslušnému stavebnímu úřadu.

Tyto varianty mohou nastat u již zrealizovaných spalinových cest , které byly zhotoveny montážními firmami nebo svépomocí bez patřičné odborné způsobilosti a bez konzultace s revizním technikem spalinových cest.


REKONSTRUKCE KOMÍNŮ

Vložkování komínu je nejčastějším druhem rekonstrukce komínů . Současné spotřebiče mají mnohem vyšší nároky na spalinovou cestu , než jaké mohou poskytnout stávající klasické jednovrstvé zděné komíny.

Způsob provedení vložkování se provádí na základě typu a výkonu spotřebiče paliv buď nerezovými vložkami (spotřebiče na tuhá paliva) nebo plastovými vložkami (moderní plynové spotřebiče). 

V případech nedostatečného rozměru/průměru stávajícího komínového průduchu je třeba nejdříve provést frézování komínu (zvětšení stávajícího rozměru-průměru).

STAVBY NOVÝCH KOMÍNŮ

Jaké komíny je možné postavit?

a) nerezové   b) keramické   c) plastové 

Správně a vhodně zvolený druh materiálu záleží na typu spotřebiče , druhu paliva a způsobu používání.

Před stavbou nového komínu je vhodná konzultace s odborníkem , který Vám pomůže vyjasnit si představu o postupu stavby komínu a finální podobě.  

Třívrstvé nerezové komíny mohou plně nahradit jiné komínové systémy v případech , kde nelze zatěžovat nosné konstrukce budovy či je nutné použít svislý kouřovod s funkcí komína (tzv.přímé odkouření) nebo je nutné použít komín bez zadního odvětrání - nízkoenergetické a pasivní domy.


PORADENSTVÍ-NÁVRHY-VÝPOČTY

Konzultace před zahájením realizace a správný návrh spalinové cesty na základě zaměření v místě investora  je základním kamenem úspěchu následné realizace . 


KOMÍNY POCTIVĚ = VAŠE BEZPEČÍ